Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego

Informacje o Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest:
Wspieranie statutowej działalności Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Wspieranie Muzeum w rozwoju kolekcji dzieł sztuki
Finansowanie nabywania dzieł sztuki dla Muzeum,
Działanie na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa narodowego na Mazowszu
Popularyzacja historii i tradycji regionu Mazowsze i dorobku Muzeum
Informowanie o działalności Muzeum,
Wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele,
Powiększanie zasobów biblioteki Muzeum,
Propagowanie szeroko rozumianego kręgu kolekcjonerstwa i upowszechnianie walorów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i zabytków o charakterze historycznym
Stwarzanie swoim członkom warunków umożliwiających im realizację własnych zainteresowań oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa
Doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa poprzez prowadzenie szkoleń w ścisłej współpracy z Muzeum
Popularyzacja i kształtowanie wiedzy fachowej wśród swoich członków
Reprezentowanie płockich kolekcjonerów na forum krajowym i zagranicznym
Współdziałanie z innymi organizacjami kolekcjonerskimi
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami.